Ikke-kategoriseret

størst blandt de borgere

5.2 HVORFOR GÅR VI PÅ MUSEUM?
Brugerundersøgelsen viser, at den samlede vurdering af de danske museer ligger på et højt niveau.

Brugerne har i gennemsnit bedømt deres samlede museumsoplevelse til 8,2 på en skala fra 1-10. Til-
fredsheden stiger med alderen og er størst blandt de borgere, der besøger museerne flere gange og

blandt dem, der bruger længst tid på deres museumsbesøg (Kulturarvsstyrelsen 2009b, p.20). I for-
hold til museernes kerneydelser har ”muligheden for at deltage aktivt” fået den ringeste bedømmelse

samt ”egnethed for børn” og ”muligheden for at lære noget nyt”(Op.cit. p.13). Af undersøgelsen frem-
går det også, at et museumsbesøg i meget høj grad er en social begivenhed – størstedelen af brugerne

besøger således museerne som en del af en gruppe, og knap halvdelen af brugerne besøger museet

med familie, venner eller bekendte. På baggrund af en række interviews med en fokusgruppe af bruge-
re fra den nyligt udkomne webbrugerundersøgelse, som jeg vil komme nærmere ind på i næste afsnit,

har det været muligt at identificere fem behovstyper, som ligger til grund for motivationen til at gå på
museum:
 Viden. Motivationen for at komme på det fysiske museum er at tilegne sig ny viden gennem
museernes samlinger eller udstillinger. Det kan også være for at dele viden med andre.

 Tryghed. Museerne er tryghedsskabende, fordi museernes genstande vækker personlige min-
der. Museerne kan også give brugerne en oplevelse af at være specielle eller at tilhøre et be-
stemt fællesskab.